28 Sắc Pháp – Thơ Sư Minh Tánh – Vi diệu pháp

Thời gian đọc: 2 Phút

Sắc pháp gồm 1 uẩn:
Là 28 sắc pháp
Thực tính thuộc vật chất
Mà chúng ta sẽ học
Tuần tự theo thứ lớp:

Sắc tứ đại có 4:
Là địa, thuỷ, hoả, phong
Hay đất, nước, lửa, gió
Mà người vật đều có.

Sắc y sinh 24:
Gồm 5 sắc thanh triệt
Còn gọi sắc thần kinh
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.

Sắc trần cảnh có 4
Còn gọi sắc cảnh giới
Sắc, thinh, khí và vị.
Cảnh xúc là cứng, mềm,
Dùn, thẳng, nóng, lạnh, mát,…
Chạm được đất, lửa, gió,
Là những chất bị đụng.
Nước không tính cảnh xúc
Vì bản thể vi tế
Không thể xúc chạm được.

Sắc tính gồm có 2:
Nữ tính và nam tính
Sắc nữ tính nhu mì
Yểu điệu và yếu đuối
Sắc nam tính hùng dũng
Kịch cợm và cứng cỏi.

Sắc ý vật có 1
Hay gọi sắc trái tim
Tức là thứ sắc nghiệp
Nương trong nhục đoàn tim.

Sắc mạng quyền có 1
Còn gọi sắc mạng căn
Bảo tồn cho sự sống
Hoặc gìn giữ sắc nghiệp.

Sắc vật thực có 1:
Đó là sắc đoàn thực
Chất bổ của thực phẩm
Mà ta ăn, uống vào
Nuôi mạng 7 ngày đêm.

Vật thực có bốn là:
Đoàn thực, tư niệm thực,
Xúc thực và thức thực.
Nhờ bốn thực làm duyên
Trợ sanh và nuôi dưỡng
Nên có danh sắc này
Được duy trì tiếp tục.

Đoàn thực là vật thực
Thô tế như cơm, cháo,…
Để nuôi dưỡng sắc pháp
Khi liễu tri đoàn thực
Sẽ liễu tri tham sanh
Từ sắc thân ngũ dục.

Tư niệm thực là tâm
Sở hữu tư tâm sở
Sự cố ý hành động
Tạo ra thân, khẩu nghiệp,
Và ý nghiệp làm nhân
Cho quả tái tục liền
Sanh trong các pháp hữu
Khi đạt tư niệm thực
Sẽ đạt tri ba ái.

Xúc thực là tâm sở
Sự hội tụ như sau:
Căn, cảnh, thức làm duyên
Cho Thọ được sanh khởi
Khi liễu tri xúc thực
Sẽ liễu tri tam thọ.

Thức thực là thức uẩn
Làm duyên trợ danh, sắc
Khi đạt tri thức thực
Sẽ đạt tri danh sắc.

Tóm lại Bốn vật thực:
Đoàn thực là sắc pháp,
Ba thực sau danh pháp
Gọi chúng là vật thực
Vì nâng đỡ nuôi dưỡng
Danh pháp và sắc pháp
Cho sự sống phát triển.

Tiếp theo sắc giao giới,
Hay còn gọi hư không.
Hư không có 5 thứ:
Một là hữu hư không
Hư không ngoài vũ trụ;
Hai không gian hư không
Tức chặng giữa hai vật;
Ba tuyệt tịnh hư không
Là hư không phủ nhận;
Bốn giao giới hư không
Là ranh giữa bọn sắc;
Năm là hữu hư không
Tức vũ trụ, bầu trời.

Sắc biểu tri gồm 2:
Một là thân biểu tri,
Biểu hiện qua hành động.
Hai là khẩu biểu tri,
Biểu hiện qua lời nói.

Có 3 sắc kỳ dị:
Đó là khinh, nhu, thích.
Sắc khinh là nhẹ nhàng,
Sắc nhu là mềm mại,
Sắc thích là thích sự,
Vừa với cách điều khiển
Làm công việc như ý.

Cuối cùng có 4 sắc:
Là sanh, tiến, hoại, diệt.
Như vậy có tổng cộng
Hai mươi tám sắc pháp.
Mà tôi đã trinh bày
Tóm tắt như thế đó!

Nếu quý vị chưa rõ
Hãy chịu khó xem hình
Học Pháp sẽ phát sinh
Trí tuệ càng tăng trưởng
Những ai thích lợi dưỡng
Khổ não sẽ theo sau
Học hành phải giồi trau
Phát triển Giới, Định, Tuệ!!!

Kn Bkk TH JVN

35 total views, 3 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *