ABHAYA-PARITTA-SUTTA – Vô Úy Hộ Trì Kệ

Thời gian đọc: 1 minute

1. Yaṃ du-nnimittaṃ ava-maṅgalañca
Yo c’āmanāpo sakuṇassa saddo
Pāp’āgho du-ssupinaṃ akantaṃ
Buddh’ānubhāvena vinassamentu.
2. Yaṃ du-nnimittaṃ ava-maṅgalañca
Yo c’āmanāpo sakuṇassa saddo
Pāp’āgho du-ssupinaṃ akantaṃ
Dhamm’ānubhāvena vinassamentu.
3.Yaṃ du-nnimittaṃ ava-maṅgalañca
Yo c’āmanāpo sakuṇassa saddo
Pāp’āgho du-ssupinaṃ akantaṃ
Saṅgh’ānubhāvena vinassamentu.
4. Dukkha-ppattā ca ni-ddukkhā
Bhaya-ppattā ca ni-bbhayā
Soka-ppattā ca ni-ssokā
Hontu sabbe pi Pāṇino.
5. Etā-vatā ca amhehi
Sambhataṃ puñña-sampadaṃ
Sabbe dev’ānumodantu
Sabba sampatti-siddhiyā.
6. Dānaṃ dadantu saddhāya
Sīlaṃ rakkhantu sabbadā
Bhāvan’ābhiratā hontu
Gacchantu Devat’āgatā.
7. Sabbe Buddhā bala-ppattā
Paccekānañca yaṃ balaṃ
Arahantānañca tejena
Rakkhaṃ bandhāmi sabbaso.

VÔ ÚY HỘ TRÌ KỆ
1. Nhờ uy Đức Phật Bảo,
2. Nhờ uy Đức Pháp Bảo
3. Nhờ uy Đức Tăng Bảo
Những hiện tượng chẳng lành
Những gian nguy bất hạnh
Cầm thú hú thương tâm
Những hiện tượng bất thường
Hoặc những điều bất mãn
Thảy đều được tiêu tan.
4. Những khổ đau không khổ
Những kinh sợ không kinh
Những ưu phiền không ưu
chúng sanh được như vậy.
5. Xin Chư Thiên hoan hỷ
Tất cả thành tựu này
Là phước báu chúng tôi
Đã tác thành như vậy.
6. Xin mở lòng bố thí
Giới hạnh thường nghiêm trì
Tinh tấn hành thiền định
Chư Thiên đến rồi đi
Xin trọn niềm hoan hỷ.
7. Uy Đức đấng Toàn Tri
Uy Đức Chư Độc Giác
Uy Đức các Thanh Văn
Con nguyền xin thủ hộ.

109 total views, 5 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *