Bài giảng Sư Sán Nhiên

Thời gian đọc: 1 minute

Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

Các bài pháp thoại

(youtube)

 Phát Thú (Patthana)

01 | 02 | 03 | 04 05 | 06 | 07 | 08 09 | 10 | 11 12 |

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

|61 | 62 | 63 Hết|

(Còn thiếu bài số 31)

 Vipassana Dipani

01-1 | 01-2 | 01-3 | 01- 4 | 01- 5

02-1 | 02-2 | 02-3 | 02- 4 | 02- 5

03-1 | 03-2 | 03-3 | 03- 4 | 03- 5

04-1 | 04-2 | 04-3 | 04- 4 | 04- 5

05-1 | 05-2 | 05-3 | 05- 4 |

06-1 | 06-2 |

07-1 | 07-2 | 07-3 |

08-1 | 08-2 | 08-3 | 08- 4 

09-1 | 09-2 | 09-3 |

10-1 | 10-2 | 10-3 |

11-1 | 11-2 | 11-3 | 11- 4 | 11- 5

12-1 | 12-2 | 12-3 | 12- 4 | 12- 5

13-1 | 13-2 | 13-3 13- 4 |

14-1 | 14-2 | 14-3 |

15-1 | 15-2 | 15-3 | 15- 4

16-1 | 16-2 | 16-3 Hết

Nguồn : Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

96 total views, 3 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *