PancaKāladāna – Năm sự bố thí hợp thời

Thời gian đọc: 1 minute

Năm sự bố thí hợp thời
Một dâng cho vị vừa mời đến ni
Hai dâng cho vị sắp đi
Ba dâng tứ sự bởi vì bệnh đau
Bốn cho đến kẻ lao đao
Năm dâng loại quả kịp mau đầu mùa
— TH JVN —

PancaKāladāna – Năm sự bố thí hợp thời:

1. Āgantukassa dānaṃ deti – Bố thí cho người mới đến; tức là chúng ta hộ độ cúng dường đến những vị tỳ-kheo là khách ghé trọ qua chùa hoặc qua địa phương.

2. Gamikassa dānaṃ deti – Bố thí cho người sắp ra đi ví như có một vị tỳ-kheo sắp rời khỏi địa phương, trú xứ thì chúng ta hộ độ cúng dường vị ấy.

3. Gilānassa dānaṃ deti – Bố thí đến người bệnh, tại địa phương có vị tỳ-kheo đang bị bệnh, chúng ta hộ độ cúng dường vị ấy, gọi là bố thí hợp thời.

4. Dubbhikkhe dānaṃ deti – Bố thí lúc nạn đói , trong thời kỳ vật thực khó tìm, chúng ta hộ độ cúng dường các tỳ-kheo địa phương, gọi là bố thí hợp thời.

5. Yāni tāni navasasāni navaphalāni tāni paṭhamaṃ sīlavantesupatiṭ-ṭhāpeti – Dành ưu tiên cho các bậc giới hạnh những gì đầu mùa như trái cây mới có hoặc các vật dụng cần thiết hằng ngày.

Tóm lại: PancaKāladāna – Năm sự bố thí hợp thời chúng ta cần nắm rõ để biết cách tạo thiện pháp để được sự lợi ích an lạc cho mình và chúng sanh. Lời giải trên dựa theo tam tạng mà Đức Phật thuyết trong trường hợp có người làm phước đến các tỳ-kheo, bậc trí nên suy xét để hiểu trường hợp khác cũng được gọi là bố thí hợp thời.

Tham khảo trong Tăng chi bộ kinh và chú giải.

39 total views, 3 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *