Trung bộ kinh

Thời gian đọc: 2 Phút

Tổng hợp Trung bộ kinh, file audio sư Giác Nguyên giảng.

TRUNG BỘ KINH

TK Giác Nguyên giảng, năm 2000

STTNỘI DUNGMP3YOUTUBE
001(1) Kinh Pháp môn căn bảnmp3youtube
002(2) Kinh Tất cả lậu hoặcmp3youtube
003(2) Kinh Tất cả lậu hoặc (tt)mp3youtube
004(3) Kinh Thừa tự Phápmp3youtube
005(4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
(5) Kinh Không uế nhiễm
mp3youtube
006(6) Kinh Ước nguyệnmp3youtube
007(7) Kinh Ví dụ tấm vải
(8) Kinh Ðoạn giảm
mp3youtube
008(9) Kinh Chánh tri kiến
(10) Kinh Niệm xứ
(11) Tiểu kinh Sư tử hống
mp3youtube
009(12) Ðại kinh Sư tử hốngmp3youtube
010(13) Ðại kinh Khổ uẩn
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn
mp3youtube
011(15) Kinh Tư lượng
(16) Kinh Tâm hoang vu
mp3youtube
 (17) Kinh Khu rừng
(18) Kinh Mật hoàn
(19) Kinh Song tầm
(20) Kinh An trú tầm
(21) Kinh Ví dụ cái cưa
(22) Kinh Ví dụ con rắn
(23) Kinh Gò mối
(24) Kinh Trạm xe
(25) Kinh Bẫy mồi(26) Kinh Thánh cầu
(27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
(28) Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi
(29) Ðại kinh Ví dụ lõi cây
(30) Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
(32) Ðại kinh Khu rừng sừng bò
(33) Ðại kinh Người chăn bò
(34) Tiểu kinh Người chăn bò
(35) Tiểu kinh Saccaka
(36) Ðại kinh Saccaka
(37) Tiểu kinh Ðoạn tận ái
(38) Ðại kinh Ðoạn tận ái
(39) Ðại kinh Xóm ngựa
(40) Tiểu kinh Xóm ngựa
(41) Kinh Saleyyaka
(42) Kinh Veranjaka
(43) Ðại kinh Phương quảng
(44) Tiểu kinh Phương quảng
(45) Tiểu kinh Pháp hành
(46) Ðại kinh Pháp hành
(47) Kinh Tư sát
(48) Kinh Kosampiya
(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
(50) Kinh Hàng ma(51) Kinh Kandaraka
(52) Kinh Bát thành
(53) Kinh Hữu học
(54) Kinh Potaliya
(55) Kinh Jivaka
(56) Kinh Ưu-ba-ly
(57) Kinh Hạnh con chó
(58) Kinh Vương tử Vô-úy
(59) Kinh Nhiều cảm thọ
(60) Kinh Không gì chuyển hướng
(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la
(62) Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta
(64) Ðại kinh Malunkyaputta
(65) Kinh Bhaddali
(66) Kinh Ví dụ con chim cáy
(67) Kinh Catuma
(68) Kinh Nalakapana
(69) Kinh Gulissani
(70) Kinh Kitagiri
(71) Kinh Vacchagotta về tam minh
(72) Kinh Vacchagotta về lửa
(73) Ðại kinh Vacchagotta
(74) Kinh Trường Trảo
(75) Kinh Magandiya(76) Kinh Sandaka
(77) Ðại kinh Sakuludayi
(78) Kinh Samanamandika
(79) Tiểu kinh Sakuludayi
(80) Kinh Vekhanassa
(81) Kinh Ghatikara
(82) Kinh Ratthapala
(83) Kinh Makhadeva
(84) Kinh Madhura
(85) Kinh Vương tử Bồ-đề
(86) Kinh Angulimala
(87) Kinh Ái sanh
(88) Kinh Bahitika
(89) Kinh Pháp trang nghiêm
(90) Kinh Kannakatthala
(91) Kinh Brahmayu
(92) Kinh Sela
(93) Kinh Assalayana
(94) Kinh Ghotamukha
(95) Kinh Canki
(96) Kinh Esukari
(97) Kinh Dhananjani
(98) Kinh Vasettha
(99) Kinh Subha
(100) Kinh Sangarava 
  

Nghe toàn bộ các bài giảng Trung Bộ Kinh theo thứ tự (playlist)

=============================

Trung Bộ Kinh

Trung Bộ Kinh Pali- Sớ giải-Dịch Việt (đang cập nhật)

=============================

Nguồn: youtube Giọt Mưa Cuối Mùa

Cập nhật 10-1-2020

216 total views, 4 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *