Về Chúng tôi

Thời gian đọc: 1 minute

Chúng tôi sưu tầm post lên blog này nhằm giúp tổng hợp những kiến thức phật học hay đã được đọc từ các vị ấy và chia sẻ đến những người hữu duyên tìm được blog này trên internet.

Các bài viết chúng tôi đều ghi nguồn tác giả rõ ràng và tuyệt đối không thêm bớt nội dung.

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā

Devā nāgā mahiddhikā

Puññaṃ no anumodantu,

Ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ; …rakkhantu no garū; …rakkhantu ñātayo; …rakkhantu pāṇino; … rakkhantu no sadā

Idaṃ vata me puñnñaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu ānagate 

300 total views, 3 views today