VIII. Phẩm Làm Bạn Với Thiện- Chương I – Một Pháp

VIII. Phẩm Làm Bạn Với Thiện– Chương I – Một Pháp 1-11 Làm Bạn Với Thiện 1. – Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như làm bạn … Đọc tiếp